Primeres Comunions.

Aquesta vegada començam el nostre noticiari parlant d’una de les festes més simpàtiques que pot celebrar una parròquia durant tot l’any. Ens referim al dia en que els nins i nines de certa edat s’acosten per primera vegada a la Taula de l’Eucaristia. Enguany a Sencelles es va celebrar el dissabte dia 9 de maig al capvespre i en total foren divuit els al·lots que reberen la Primera Comunió. La celebració en tot moment tingué un elevat to festiu. La concentració de les seves famílies, com es tradició en el nostre poble, es feu en el Convent de la Caritat per anar amb comitiva, un cop saludades les nostres monges, fins a la Parròquia amb acompanyament de les catequistes. Allà, els combregadors foren rebuts als peus de l’escalonada pel senyor Rector i l’escolania amb la “Creu alçada” alhora que les campanes repicaven. L’església era plena de “gom en gom” i la celebració en tot moment molt participada, animada pels cants del Cor Parroquial i entenedora pels infants. Va acabar amb la preceptiva fotografia de família, recordança d’aquella diada que també reproduïm en aquesta crònica. Ja al vespre en el renovat pati de les escoles velles de Can Bril s’hi dugué a terme una alegre festa col·lectiva per brufar als protagonistes de la diada.

Llegeix més...

Inici del rectorat de Don Joan Pons.

A principis d’aquest mes d’octubre de 2015 la nostra parròquia ençata una nova etapa de la seva història amb l’inici del rectorat de Mossèn Joan Pons i Payeras. Tot d’una que ens arribà la notícia del nomenament, el Consell Parroquial es posà en marxa per preparar una rebuda digne i afectuosa. La tasca primordial era adequar de bell nou la rectoria per tal de que Don Joan hi pogués passar a viure, ja que des de el primer moment ell va manifestar que aquesta era la seva intenció. La resposta del poble davant aquesta decisió fou d’agraïment i entusiasme, ja que després de deu anys, a Sencelles tornaríem comptar amb la presència habitual del rector. No faltà gent, principalment dones del mateix Consell que s’arromangaren de valent i oferiren els seus temps i les seves millors qualitats per retornar a la rectoria el caràcter d’una vivenda acollidora i que pogués cobrar la prestància, ara un poc decaiguda, que l’havia caracteritzat sempre.

 

La crònica parroquial d’aquestes darreres setmanes quasi es limita a les celebracions de la Setmana Santa i de Pasqua del present any 2014.

Les celebracions començaren el Diumenge del Ram que enguany s’esqueia el dia 13 d’abril. Com de costum aquest dia, al matí, a la Capella del Convent de la Caritat s’hi beneïren les palmes i els rams que tothom portava. Seguidament processó fins a la Parròquia de Sant Pere, que commemorava l’Entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, i missa amb la lectura de la Passió del Bon Jesús. Aquest dia també hi hagué celebració del Ram en els oratoris de la Mare de Déu del Carme de Ruberts i de Sant Josep de Jornets.

Llegeix més...El Dijous Sant la celebració a Sencelles començà puntualment a les vuit del vespre. L’església era plena de gent i cal destacar la presència de les confraries de la nostra Setmana Santa sencellera, la de Jesús Natzarè, la de l’Ecce-Home i la de la Mare de Déu dels Dolors, que enguany complia els primers vint-i-cinc anys de la seva fundació. Cal recordar que fou l’any 1989 amb motiu de la Beatificació de Sor Francinaina dels Dolors de Maria i ara per celebrar-ho, el seu pas que és el de la Dolorosa del Convent de la Caritat, estrenava un joc de fanals nous i es feren unes estampes commemoratives que foren repartides entre els fidels. Durant la celebració del Sant Sopar del Senyor es van rentar els peus a un bon estol de nins i nines de la catequesis parroquial. Després prengué especial relleu el solemne trasllat del Santíssim a la Casa Santa o Monument, una vegada més instal·lat a la Capella del Roser i profusament ornada amb lliris, roses i altres flors, totes blanques, aportades per la gent del nostre poble.

La processó d’aquest dia fou molt concorreguda, presidida per la venerada imatge del Sant Crist de la Sang i com de costum va transcorre pels carrers d’Es Rafal, Jardins, Jaume Sard, Escultor Llabrés Mudoy, Son Arrom, Rector Molinas, Església i Plaça, tot seguint les catorze estacions del Via-Crucis antic de Sencelles que s’hi conserven. A les 11 del vespre l’equip de catequistes organitzà una hora santa eucarística.

El Divendres Sant, a les vuit del matí s’obrí l’església per facilitar a la gent que durant el dia pogués fer la visita a la Casa Santa. Cal dir, que amb l’ajut de les persones que voluntàriament s’ofereixen per cobrir els torns de vetlla de totes les hores fins al vespre, s’ha aconseguit introduir el costum d’aquesta visita. A les nou del vespre, hora de començar la funció del dia, es feu un càlcul aproximat de que l’havien fet prop de dues-centes persones. Durant tot aquest temps va regnar un autèntic ambient de recés i silenci contemplatiu.

En la celebració litúrgica que commemora la Passió i Mort del Senyor, pròpia d’aquesta dia, hi destacà la lectura de la Passió, les pregàries universals, el descobriment i veneració de la Santa Creu i la comunió amb la Reserva del Monument. Es va concloure amb la processó del Sant Enterrament.

Festes de Nadal. Matines.

Amb el goig de creients en Déu que s’ha volgut fer home a la Cova de Betlem, la comunitat cristiana de Sencelles, el passat dia 24 de desembre, no va deixar de celebrar la festa de Nadal. Les tradicionals Matines sortiren de lo més lluït. La nota més bona la va posar la gran concurrència de gent que omplia l’església, tanta que molts van haver d’estar drets durant tota la funció. El nostre temple parroquial estava engalanat de la manera que toca en aquests dies, amb els seus millors arranjaments, amb nombrosos enfilais de neules i amb els betlems tradicionals, tanmateix no podia ser d’altre manera. L’altar major era absolutament ocupat per l’Escolania Parroquial, que aquell vespre veia augmentar el seu nombre de membres amb la incorporació de vuit escolanets més, i ara ja sumen quaranta. Hi participaren també l’estol de nins i nines que participen de la catequesis escenificant un betlem vivent amb molts de pastorells que comparegueren a adorar el Bon Jesuset. Enguany va cantar la Sibil·la na Maria Francisca Crespí Bennassar i el Cant de l’Àngel na Maria Ferrer Cerdà. El Sermó de la Calenda fou predicat per el nin Miquel Vallés Sanso. Acabada la celebració, mentre el cor cantava diverses nadales, tothom va passar a adorar al Nin Jesús.

Llegeix més...

La festa de Nadal a la Residència Sor Francinaina.

Tot i que el diumenge anterior a Nadal, com de costum a la Residència Sor Francinaina es va celebrar la seva festa familiar nadalenca, la mitjana festa de Nadal fou solemnitzada en el mateix lloc amb la celebració de l’Eucaristia. Els nostres majors que viuen allà i el personal que hi treball van poder participar plenament del goig d’aquestes festes i de les tradicions que en son pròpies, ja que es va comptar amb la participació de la Sibil·la, de l’Àngel anunciador i del predicador de la Calenda.

Llegeix més...

ESGLÉSIA NOTÍCIA

La funció primordial d’una crònica i del cronista que la redacta és deixar constància d’aquells esdeveniments que hom considera dignes d’esser enregistrats en la memòria col·lectiva del poble. S’entén que es va redactant seguint un ordre temporal o cronològic de com han succeït els fets; la paraula crònica procedeix del llatí “chronica” i a la vegada aquesta té un antecedent etimològic en el concepte grec “Kronika biblios”, o sigui llibres que segueixen l’ordre del temps.

D’aquesta manera els nostres arxius i depòsits documentals s’enriqueixen amb reculls valuosíssims de cròniques que amb el temps s’han convertit en eina útil per a historiadors, sociòlegs, investigadors, etc. L’únic objecte que perseguim des de aquestes ratlles de crònica o noticiari parroquial és aquest mateix de deixar constància de l’activitat que és du a terme en el sí de l’Església local de Sencelles, activitat que és animada pels diversos grups de persones que l’integren, i que gràcies a Déu gaudeix de bona salut, tal com podeu constatar.

La vida parroquial a Sencelles, durant aquest darrers mesos ha vingut marcada fortament per la posada en marxa de la majoria de les seves activitats i grups, i per alguns canvis. A finals de setembre començaren les trobades dels distints grups de catequesis. Gràcies a un bon equip de catequistes a hores d’ara podem oferir-ne per infants de pre-comunió, comunió i post comunió, també de confirmació, post confirmació i familiar. També a partir del dia 4 d’octubre es reprengueren les visites als majors i malalts de Sencelles, que ho desitgen, i que demanen rebre la Comunió. Ja sabeu que sempre es pot demanar rebre aquesta visita comunicant-ho als nostres capellans o també en el Convent de la Caritat. A nivell de l’Arxiprestat del Pla, en el que pertany Sencelles i altres 16 parròquies, i que el nostre Rector, Mn. Josep Cerdà n’es l’arxipreste, el dia 5 del mateix va començar el curs amb les trobades i conferències mensuals en el Santuari de Consolació de Sant Joan. Els temes que es tracten enguany giraren entorn de la Fe, coincidint amb l’Any de la Fe, que l’actual Papa Benet XVI ha convocat amb motiu del cinquanta aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II. Se’ns presenta un temps propici per “revisar, redescobrir, aprofundir i animar la nostre Fe, a vegades malmenada per les influències del mon actual”. L’obertura oficial a Mallorca, es dugué a terme el dia de la Mare de Déu del Pilar, a la Seu, la qual fou celebrada a Sencelles amb una repicada general de campanes.

Acomiadament del Bisbe Jesús

A la Seu de Mallorca, el passat 23 de setembre, a les 5 del capvespre, s’hi va celebrar una solemne Missa per acomiadar al que durant aquests darrers nou anys ha estat el nostre Bisbe, Don Jesús Murgui i Soriano, a hores d’ara ja Bisbe d’Oriola-Alacant. El nostre Temple principal s’omplí de gent, hi comparegué la major part del clergat mallorquí i bona representació de les autoritats civils i militars. De Sencelles hi va anar una representació de gent. Just en acabar la celebració el Bisbe, volent patentitzar el seu afecte per Mallorca va fer entrega d’alguns dels seus ornaments i objectes personals en el següents llocs: la creu pectoral que va usar aquests darrers anys al Santuari de la Mare de Déu de Lluc i tres solideus per el Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu de la Salut i Santa Catarina Thomàs.

Llegeix més...

Mitra que va llegar a la Beata Francinaina el Bisbe Jesús Murgui

i que roman exposada a la Sala d'Exvots del Convent de la Caritat.

NOTICIARI DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE SENCELLES

Setmana Santa i Pasqua.

A les darreries del mes de març passat, la nostra Parròquia de Sencelles s’afegí al goig de tot el món cristià entonant en to gojós i exultant l’Al·leluia. No era per menys, Crist havia ressuscitat. Ens hi prepararem degudament durant la Setmana Santa amb les celebracions litúrgiques acostumades. Les d’enguany sense gaires novetats respecte a les dels anys anteriors. No més afegir que el Dimecres Sant hi hagué un Via Crucis que va sortir al carrer seguint les catorze estacions que trobem repartides a diverses cases del nostre poble (Plaça, carrers d’Es Rafal, Jardins, Jaume Sard, Escultor Llabrés Mudoy, Son Arrom, Rector Molinas, Església i Plaça). Presidí la senzilla processó el Sant Crist, acompanyat per dues de les faroles que tenim pintades amb els emblemes de la Passió del Bon Jesús. A cada estació es llegiren les reflexions populars que compongué mossèn Miquel Costa i Llobera l’any 1906.

Llegeix més...

En els dies principals hi hagué molta assistència de gent, principalment el Diumenge del Ram i el Dijous Sant. El Divendres Sant va minvar molt. Molt més que en els anys anteriors. Destacar també la presència de les confraries i el servei que presta en les celebracions l’escolania, el cor parroquial, la coral i el grup de litúrgia. Aquestes paraules poden servir també com d’agraïment per les persones que tallaren els rams d’olivera, els portadors dels passos a les processons, les persones que col·laboraren aportant flors i cera per la Casa Santa i les que ajudaren a muntar-la o cobriren els diversos torns de vetlla a la mateixa. I com no, a l’equip de catequistes que a més de preparar, com sempre, l’Hora Santa del Dijous a vespre, el Divendres a migdia convocaren a tots els nins i nines, i també jovenets, a cobrir una hora de pregària i reflexió basada en les Set Paraules i la contemplació de la Mare de Déu en la seva Soledat.

Llegeix més...

El dia de Pasqua com no podia ser d’altre manera es van desplegar a la nostra Parròquia tots els dispositius per fer solemne el Sant Encontre i l’ofici pasqual. La premsa es feu ressò de la solemnitat d’aquests actes. No hi mancà gent, ni caçadors damunt el campanar que amollaren trons en honor del Bon Jesús Ressuscitat, ni coloms missatgers que sortiren de les gàbies per escampar arreu la bona nova d’aquell jorn, ni la presència de les banderes i estendards de les obreries parroquials ara augmentada amb una de renovada que és de la Puríssima, ni la tradició de les tres reverències i els tres botets, i... l’insubstituïble cant exultant del Regina Coeli Letare. Tot per demostrar que aquesta és la festa més gran i principal dels que ens diem seguidors d’Aquell que ha enaltit la vida amb la seva Resurrecció.