Obres municipals

Dins el mes de novembre l’Ajuntament ha adjudicat a empreses constructores una sèrie d’obres públiques: l’ampliació de nínxols al cementeri municipal, la reforma interior del tanatori de Sencelles i la substitució dels fanals de Ruberts per uns de nous.

Brigada municipal

Part del Camí Vell de Jornets ha estat netejat després de 22 anys. A més, gràcies a les gestions fetes pel regidor Miquel Fiol, l’empresa Melchor Mascaró ha cedit vàries tones de fressat per arreglar camins municipals sense asfaltar, com ara la Bassa de Sa Llentia, el Camí dels Rubiols, el Camp de Sa Cova i un tram del Camí vell de Montuïri.

Llegeix més...

Baixada d’imposts

El batle de Sencelles, Joan Carles Verd, ha anunciat que es durà en el proper ple una “significativa baixada d’imposts de residus, IBI i ICIO” destinada a reduir la pressió fiscal sobre els ciutadans. Les bonificacions, que oscil·laran entre el 15 i el 90% en alguns casos, s’aplicaran en tres eixos encaminats a promoure l’obtenció d’un municipi més sostenible ambientalment i més sensible amb les necessitats socials, com també la conservació del patrimoni municipal. De cara a informar als ciutadans sobre les modificacions a les ordenances fiscals l’equip de govern convocarà reunions en el propers mesos.

Ara que ja tenim els objectius establerts, duim dos mesos de treball dur per a instaurar molts canvis profunds que es veuran reflectits en els pròxims mesos o que ja es comencen a percebre. Hem partit d'anàlisis detallades de la situació del municipi i de l’ajuntament mateix,  per poder establir un full de ruta i unes línies clares d'actuació que volen ser exemplars i  per tant inclouen la qualitat, la profunditat, la inclusivitat i les  garanties en els processos.

Amb  aquesta primera presa de contacte que són els sondejos presencials,  i escoltant a més altres suggeriments i necessitats per altres vies,  estem dissenyant processos de participació profunds i innovadors:  processos de veritable democràcia, deliberatius, en els quals els veïns  podran no només opinar, sinó dissenyar les solucions conjuntament amb el  consistori, a més de votar les diferents opcions. 

L’Ajuntament de Sencelles inclourà en breu una aplicació informàtica a la seva web des de la qual els ciutadans amb accés a Internet podran obtener el certificat de residència
per viatge de manera gratuïta. Per tal d’accedir-hi, els ciutadans hauran d’introduir el seu número de DNI o targeta de residència pels estrangers i la data de naixement.
Amb la posada en marxa d’aquest servei l’Ajuntament de Sencelles vol apropar l’administració al ciutadà facilitant la realització d’aquests tràmits, més freqüents durant els mesos d’estiu, als seus habitants, a més d’estalviar les despeses generades als ciutadans per la nova normativa del govern espanyol.

 

L'Ajuntament de Sencelles ha posat en marxa "Sencelles informa"

En  la seva intenció d'apropar-se al ciutadà i establir una relació de  comunicació més fluida, el passat mes de gener l’Ajuntament va donar el vist-i-plau al pla de comunicació institucional sota el nom  Sencelles Oberta.

En  aquest pla hi ha una sèrie de passes per anar obrint diferents canals   de comunicació amb els sencellers i les sencelleres. Dins aquest pla,   hi ha els dos canals de comunicació a Facebook: "Ajuntament de   Sencelles" per a una informació més institucional i "Sencelles Oberta" per  a una informació més dinàmica; també compta amb el canal de Youtube "Sencelles Oberta" on  podeu consultar les gravacions del ple i veure’l en directe. El pla estableix altres canals de   comunicació i eines que s'aniran llançant durant d'aquest any, no només  electrònics sinó també analògics.

08/06/2012

El pròxim dilluns dia 11 l’Agència Balear de l’Aigua iniciarà les obres de construcció d’un pont a la intersecció entre el Camí de Montuïri i el Torrent de Solleric just on hi ha el desviament cap el Camí de la Beata.Llegeix més...

Les obres, que compten amb una durada de sis mesos, solucionaran els greus problemes d’accés a les cases dels veïns d’aquesta zona ja que quan plou intensament el trànsit per aquest tram del camí que passa per dins el torrent és totalment impracticable.

Durant les obres els veïns patiran talls intermitents de corrent i d’aigua mentre que l’Ajuntament habilitarà un itinerari alternatiu.

A partir del proper dilluns dia 24 de setembre l’Ajuntament de Sencelles ampliarà el seu horari d’atenció al públic per tal de millorar el servei prestat als ciutadans. El canvi substancial es notarà sobretot els dilluns ja que les oficines romandran obertes de les 8.00 a les 19.00 hores de manera ininterrompuda.
L’ampliació de jornada, en compliment del RD 20/2011 de 30 de desembre i en consonància amb el Decret de la CAIB, suposa també l’ampliació de l’atenció al públic tots els matins de 8.00 a 15.00 hores de dimarts a divendres.
El Batle, Joan Carles Verd, considera que aquesta ampliació d’horaris és molt positiva ja que permetrà als ciutadans compaginar millor la seva vida laboral amb la realització dels tràmits relacionats amb l’administració local. També vol fer públic el seu reconeixement a tot el personal de les oficines municipals per la bona disposició demostrada a l’hora d’establir aquests canvis en la seva jornada de feina.

En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, atribueixen a aquesta Batlia, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar Sessió Ordinària del PLE a celebrar dia 26 de juliol de 2012 a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió

I.- PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

  2. Aprovació de la Moció relativa a que la relació de llocs de Feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la Llengua pròpia com a requisit.

  3. Aprovació de la Moció relativa al Transport Aeri.

  4. Aprovació de la Moció relativa a les Exempcions de l’IBI.

  5. Aprovació Provissional de la Modificació Puntual NNSS- Camp de Golf.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

  1. Informació de Batlia.

  2. Dació de comptes dels acords de la Junta de Govern i de les Resolucions de Batlia.

  3. Mocions d’urgència.

  4. Precs i Preguntes.

 

Sencelles, 23 de juliol de 2012

Davant meu,

La Secretària - Accidental, Francisca Campaner Fiol

El Batle, Joan Carles Verd Cirer