L'Ajuntament de Sencelles ha posat en marxa "Sencelles informa"

En  la seva intenció d'apropar-se al ciutadà i establir una relació de  comunicació més fluida, el passat mes de gener l’Ajuntament va donar el vist-i-plau al pla de comunicació institucional sota el nom  Sencelles Oberta.

En  aquest pla hi ha una sèrie de passes per anar obrint diferents canals   de comunicació amb els sencellers i les sencelleres. Dins aquest pla,   hi ha els dos canals de comunicació a Facebook: "Ajuntament de   Sencelles" per a una informació més institucional i "Sencelles Oberta" per  a una informació més dinàmica; també compta amb el canal de Youtube "Sencelles Oberta" on  podeu consultar les gravacions del ple i veure’l en directe. El pla estableix altres canals de   comunicació i eines que s'aniran llançant durant d'aquest any, no només  electrònics sinó també analògics.

Ara que ja tenim els objectius establerts, duim dos mesos de treball dur per a instaurar molts canvis profunds que es veuran reflectits en els pròxims mesos o que ja es comencen a percebre. Hem partit d'anàlisis detallades de la situació del municipi i de l’ajuntament mateix,  per poder establir un full de ruta i unes línies clares d'actuació que volen ser exemplars i  per tant inclouen la qualitat, la profunditat, la inclusivitat i les  garanties en els processos.

Amb  aquesta primera presa de contacte que són els sondejos presencials,  i escoltant a més altres suggeriments i necessitats per altres vies,  estem dissenyant processos de participació profunds i innovadors:  processos de veritable democràcia, deliberatius, en els quals els veïns  podran no només opinar, sinó dissenyar les solucions conjuntament amb el  consistori, a més de votar les diferents opcions. 

En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, atribueixen a aquesta Batlia, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar Sessió Ordinària del PLE a celebrar dia 26 de juliol de 2012 a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió

I.- PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

  2. Aprovació de la Moció relativa a que la relació de llocs de Feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la Llengua pròpia com a requisit.

  3. Aprovació de la Moció relativa al Transport Aeri.

  4. Aprovació de la Moció relativa a les Exempcions de l’IBI.

  5. Aprovació Provissional de la Modificació Puntual NNSS- Camp de Golf.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

  1. Informació de Batlia.

  2. Dació de comptes dels acords de la Junta de Govern i de les Resolucions de Batlia.

  3. Mocions d’urgència.

  4. Precs i Preguntes.

 

Sencelles, 23 de juliol de 2012

Davant meu,

La Secretària - Accidental, Francisca Campaner Fiol

El Batle, Joan Carles Verd Cirer

Obres municipals

Dins el mes de novembre l’Ajuntament ha adjudicat a empreses constructores una sèrie d’obres públiques: l’ampliació de nínxols al cementeri municipal, la reforma interior del tanatori de Sencelles i la substitució dels fanals de Ruberts per uns de nous.

Brigada municipal

Part del Camí Vell de Jornets ha estat netejat després de 22 anys. A més, gràcies a les gestions fetes pel regidor Miquel Fiol, l’empresa Melchor Mascaró ha cedit vàries tones de fressat per arreglar camins municipals sense asfaltar, com ara la Bassa de Sa Llentia, el Camí dels Rubiols, el Camp de Sa Cova i un tram del Camí vell de Montuïri.

cami vell jornets

Baixada d’imposts

El batle de Sencelles, Joan Carles Verd, ha anunciat que es durà en el proper ple una “significativa baixada d’imposts de residus, IBI i ICIO” destinada a reduir la pressió fiscal sobre els ciutadans. Les bonificacions, que oscil·laran entre el 15 i el 90% en alguns casos, s’aplicaran en tres eixos encaminats a promoure l’obtenció d’un municipi més sostenible ambientalment i més sensible amb les necessitats socials, com també la conservació del patrimoni municipal. De cara a informar als ciutadans sobre les modificacions a les ordenances fiscals l’equip de govern convocarà reunions en el propers mesos.

24/09/212

L’Ajuntament de Sencelles i Fundació Deixalles han signat un conveni que té com a objectiu establir els termes de col·laboració ens les dues entitats. Deixalles Sencelles

Ambdues entitats coincideixen en la necessitat de cooperar mútuament per la inserció social i laboral de les persones del municipi de Sencelles en situació de risc o d’exclusió social.

La Fundació Deixalles disposa d’una metodologia pròpia i dels medis tècnics necessaris per a realitzar una tasca insertora a col·lectius amb dificultats d’inserció.

Per l’acord i per tal d’aconseguir una coordinació eficaç dels recursos, l’Ajuntament de Sencelles podrà sol·licitar la derivació a la Fundació Deixalles d’aquelles persones susceptibles d’iniciar un procés d’inserció sociolaboral.

Els tècnics de l’Ajuntament i de la Fundació Deixalles mantindran, periòdicament, reunions de coordinació per tal d’avaluar els processos de cada una de les persones derivades i per valorar noves derivacions.

El present conveni tindrà una duració d'un any, prorrogable automàticament per períodes anuals.

08/06/2012

El pròxim dilluns dia 11 l’Agència Balear de l’Aigua iniciarà les obres de construcció d’un pont a la intersecció entre el Camí de Montuïri i el Torrent de Solleric just on hi ha el desviament cap el Camí de la Beata.Torrent4

Les obres, que compten amb una durada de sis mesos, solucionaran els greus problemes d’accés a les cases dels veïns d’aquesta zona ja que quan plou intensament el trànsit per aquest tram del camí que passa per dins el torrent és totalment impracticable.

Durant les obres els veïns patiran talls intermitents de corrent i d’aigua mentre que l’Ajuntament habilitarà un itinerari alternatiu.

20/07/2012

El Batle de Sencelles, Joan Carles Verd Cirer, s’ha sumat avui al dol que, en senyal de protesta contra les retallades que estan patint els treballadors del nostre país i més concretament els empleats públics, han protagonitzat els funcionaris de l’Ajuntament de Sencelles. Aquest acte reivindicatiu es repetirà cada divendres a les 12.00h i es vol estendre a la resta de personal de l’Ajuntament.batle i retallades Sencelles