En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, atribueixen a aquesta Batlia, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar Sessió Ordinària del PLE a celebrar dia 26 de juliol de 2012 a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió

I.- PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

  2. Aprovació de la Moció relativa a que la relació de llocs de Feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la Llengua pròpia com a requisit.

  3. Aprovació de la Moció relativa al Transport Aeri.

  4. Aprovació de la Moció relativa a les Exempcions de l’IBI.

  5. Aprovació Provissional de la Modificació Puntual NNSS- Camp de Golf.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

  1. Informació de Batlia.

  2. Dació de comptes dels acords de la Junta de Govern i de les Resolucions de Batlia.

  3. Mocions d’urgència.

  4. Precs i Preguntes.

 

Sencelles, 23 de juliol de 2012

Davant meu,

La Secretària - Accidental, Francisca Campaner Fiol

El Batle, Joan Carles Verd Cirer