L’honorable diputada sencellera, Antònia Vallès i Ramis, es va veure envoltada de polèmica a principis d’estiu com a conseqüència de la seva activitat parlamentària, o més ben dit, de la seva patent poca activitat parlamentària registrada.

Degut a l’actual crisi, els representants polítics a les institucions es veuen qüestionats pel poble que els ha elegit. La ciutadania, que ho està passant malament amb l’augment de preus, d’imposts, de l’atur, amb la baixada de prestacions socials, etc. i està observant amb lupa quina feina fan els polítics, quines són les seves despeses, com són els seus sous, quines les seves decisions que costen molt al ciutadà, etc.antoniavalles 1

Als mitjans de comunicació es va viure una polèmica quan el Parlament de les Illes Balears va fer balanç del primer any de l’actual legislatura. Durant aquest any, la diputada de Mallorca pel PP, Antònia Vallès de can Raspeta i de can Merris només ha parlat una única vegada en seu parlamentària. Tot això, malgrat que, segons les dades del propi Parlament, la diputada forma part de tres comissions: la d’Assumptes Institucionals Generals, la de Medi Ambient i Ordenació Territorial i la de Salut. A més també té dret evidentment a intervenir durant un Ple com a membre del grup parlamentari popular. Idò bé, durant el primer any d’aquesta vuitena legislatura només ha tengut UNA sola iniciativa parlamentària, que va ser una ingènua pregunta al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company i Bauzà, amb sol·licitud de resposta oral davant el ple.

La pregunta, segons consta al Diari de Sessions del Ple de dia 27 de març de 2012, que ens ha costat a tots el sou d’un any d’una diputada (és a dir, 57.406 euros), fou la següent:

Segona pregunta, RGE núm. 1961/12, relativa a nous itineraris en el parc natural de la península de Llevant, que formula la diputada Sra. Antònia Vallés i Ramis del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS: Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el parc natural de la península de Llevant està situat, principalment, en el municipi d’Artà, tot i que en formen part també zones dels pobles de Son Servera, Capdepera, Sant Llorenç i Santa Margalida. Fou declarat com a tal dia 9 de novembre de 2001 i consta d’una superfície de 1.600 hectàrees aproximadament. Amb una afluència de 30.000 visitants a l’any ofereix al públic una àrea recreativa, una zona d’acampada, tres refugis de muntanya i, fins fa poc, onze itineraris senyalitzats.antoniavalles 2

Ara ja són tretze els itineraris, gràcies a l’ampliació que s’ha duit a terme amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i l’Obra Social de La Caixa. Aquests itineraris compten amb la possibilitat de visitar-los amb l’ajuda d’autoguies que contenen narracions explicatives de la zona i l’espai, disponibles en diferents idiomes, les quals es poden descarregar al mòbil o per Internet.

L’ampliació de les rutes ofereix als visitants noves possibilitats de fer turisme rural o de muntanya i visitar indrets fins aleshores inaccessibles al públic en general. També es pot accedir més fàcilment a platges verges integrades dins el parc, com són Cala Matzocs, Cala Font Celada i s’Arenalet d’Albarca.

Per tot això, demanam al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori de la implantació de nous itineraris en el parc natural de la península del Llevant.

Moltes gràcies.

Evidentment es nota clarament que es tracta d’una pregunta preparada per o per a persona que l’ha de respondre per produir lluïment propi. Fer lluir un conseller contestant una pregunta càndida al Parlament val 57.406 euros. Que pagam entre tots...

MMM